Learner’s Permit/Beba ni Kariaia

To get a license, you will need to get a learner’s permit first. Learner’s permit will allow you to driver a motor vehicle on probation for a period of six months before going through a driver’s test. Once you pass a driver’s test, you will be issue with a certificate of competency from the authorized driver’s test institution. (Ko riai ni karekea am Beba ni Kariaia moa imwain ae e reke am Beba ni Kabutii bao ni mwamwanaga. Man te Beba ni Kariaia ao ko a tibwa kona ni kabuta te bao ni mwamwananga inanon te maan ae onoua namakaina imwain ae ko na tuoaki. Ngkana ko bwati te ukeuke ke te tutuo ao e na reke iroum te Beba ibukin Kamatoam ae konang kona n karekea te beba n kakoaua ibukin kabutan bao n mwamwananga man te tabo are e kariaiakaki bwa e na karaoa te tutuo).

 

 1. Complete Form II (Kanoan Booma II)
 2. Medical Check Up Form V (Booma n Tutuo)
 3. Pay prescribed fee (Bwaka mwane)

 

New Driving License & Renewal of Driving License/Beeba ae e boou & kabouan te beeba.

Upon completion of the Leaner’s Permit and issuance of Certificate of Competency, you can apply for a driver license. (Imwiin tabwaninin am reirei ni kabuta te bao ni mwamwanaga ao n reken te bebwa ni Kakoaua iroum, ao ko a kona ni bubuti karekean am Beba ni Kabutii Bao ni Mwamwananga).

When Renewing or apply for a Driver’s License you need to bring a valid Medical Clearance from a doctors, to know whether you fit to drive on Public Highway, (Ngkana kona kaboua ke n iangoa am kareke bwebwa ao kona riai n uota bwebwam man te onaoraki ibukin kakoauan ae ko bon marurung raoi ibukin totokoan kanganga inanon te kawai).

 

 1. Complete Form II (Kanoa Booma II)
 2. Pay prescribed fee (Bwaka mwane)

 

Medical Certificate/Bebwa n Tutuo

When Renewing or applying for a Driver’s License you need to bring a valid Medical Clearance from a doctors, to know whether you are fit to drive on the Public Highway. The Medical clearance shall be made every year for the renewal of driver license, only for those under 55 and every year for those above.  (Ngkana kona kaboua ke n iangoa am kareke bebwa ao kona riai n uota bebwam man te onaoraki ibukin kakoauan ae ko bon marurung raoi ibukin totokoan kanganga inanon te kawai. Te Tutuo ibukia ake a mena aia ririki iaan 55 bon ni katoa teniua te ririki ao ake iaona ni katoa ririki).

 1. Complete Form II (Kanoa Booma II)
 2. Pay prescribed fee (Bwaka mwane)

 

Overseas renewal/Kaboua am beeba mai itinaniku

A person holding a foreign Driver’s license must fill out a conversional form, (ibukia nake aia bwebwa n kabuti bao n mwamwananga mai tinanikun Kiribati ana riai n kanoa te booma ibukin bitakin aia bebwa n kabuti bao n mwamwananga nakon ana bebwa n kabuti bao n mwamwananga Kiribati).

 1. Complete form III (Kanooa Booma III)
 2. Prescribed Fee (Bwaka mwane)

 

Conversion of Driver’s License/Rairan te beeba ni kabuti bao n mwamwananga mai tinaniku

A person holding a foreign Driver’s license must fill out a conversional form, (ibukia nake aia bwebwa n kabuti bao n mwamwananga mai tinanikun Kiribati ana riai n kanoa te booma ibukin bitakin aia bwebwa n kabuti bao n mwamwananga nakon te beba n kabuti bao n mwamwananga iaon Kiribati)

 1. Complete form III (Kanooa Booma III)
 2. Prescribed Fee (Bwaka mwane)

 

Lost Valid License/E bua am raitienti

License, must pay the same fee according to their classes for reprinting their Driver’s License, (Ngkana e bua am bwebwa n kabuti bao n mwamwananga ao e tuai bane taina ko riai kabwaka boon am bwebwa are e bua n kaineti ma boon kabutan bao n mwamwananga)

 

Expire Lost Driver’s License/E a bane taina

Must report himself/herself to the Kiribati Land Transport Authority office, fill out Form II for applying a renewal driver's license and pay prescribed fee & penalty fee  (Ena riai n roko teuare/neiere n ribotina bwa e bua ana beba n kabuti bao n mwamwananga nakon aobitin te Kiribati land Transport Authority, ena kanoa te Form II ibukin manga kabouan ana beba n kabuti bao n mwamwananga ao n kabwaka boon ana beba n reitaki ma boon tuana.

1. Complete Form II (kanooa Booma II).

2. Pay prescribed Fee (Bwaka mwane).

 

Renewing a Driver License expired more than 2-3 years/kabouakin te beba n kabuti bao n mwamwananga ae riaon 2-3 te ririki manna.

Renewing Driving License expired more than 2 - 3 years, will be given a penalty fee plus, to pay and compensate previous of date/years where license expired, before renewing to a new license.  (kabouakin te beba n kabuti bao n mwamwananga ae riaon 2 nakon 3 ririkina n bane taina, ena bon kabwaka boon tuana ao n manga kabooa boonimiin ana license n kaitiaka kanoan te ririki are e kaman bane iai taina imwain ae manga tibwa kabooa kaboauana.

1. Complete Form II (kanooa Booma II).

2. Pay Prescribed fee (Bwaka mwane).